Birou de presa

tipareste trimite pe mail

 Informaţia de interes public - Legea 544/2001

Detalii

Autor: APM Maramureş,
Adăugat: 2010-09-01 13:44:59
Ultima actualizare: 2013-06-14 12:32:11

Taguri

  

 

ACREDITARI - In atentia institutiilor mass media

 

DREPTURILE CETĂŢENILOR LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

  

Legislatia privind accesul cetatenilor la informatiile de interes public

Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:

Documente internaţionale:

  • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19:"Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, a primi si a raspindi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
  • Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
  • Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
  • Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie in problemele de mediu - Conventia de la Aarhus 1998
  • Directiva 2003/4/EC privind accesul publicului la informatia privind mediul

Documente interne:

  • Constituţia României, art. 31:"Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit... Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de personal."
  • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
  • Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei Aarhus privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu;

Informaţie de interes public, conform art. 2, lit. b) din Legea 544/2001

«Prin informaţie de interes publicse înţelege orice informaţie care priveşte sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei».

Informaţii exceptate, conform art. 12, alin.(1) din Legea 544/2001

"Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

a. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor."

 

Categorii de informatii de interes public

A. Informaţii furnizate din oficiu, conform art. 5, alin. (1)

a. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f.programele şi strategiile proprii;

g. lista cuprinzând documentele de interes public;

h. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate."

 

B. Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu - informaţii obţinute în urma unei solicitări adresată în scris sau verbal

 

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a. autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b.informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea  informaţiei de interes public;

c. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii (conform HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public):

 

Art. 32

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia.

Art. 33

Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativa prevăzuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

Art. 34

In cazul in care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate in cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

Art. 36

(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în continuare lezat in drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/200.

(2) Scutirea de taxă de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Cum se obtine o informatie de interes public? 

Formular-tip pentru cererea de informatii de interes public

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1)

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2)

Buletin informativ A.P.M. Maramureş

Buletin informativ A.P.M.

Denumirea compartimentului specializat de informatii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia: «Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiei»

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Muresan Rodica

Nr. tel.  0262-276304,       Fax:  0262-275222;

Adresa: Str. Iza nr.1A, Baia Mare

E-mail: office@apmmm.anpm.ro, relatii.publice@apmmm.anpm.ro


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.